pristup-uticaj

Naš pristup i uticaj Održivog poslovanja

Zaštita životne sredine

Svakodnevno se brinemo da kvalitet naših proizvoda bude na najvišem nivou jer je ključan za održavanje odnosa poverenja sa kupcima i potrošačima i uspeh našeg poslovanja u celini.

Zaštita energetskih resursa i klime

triangle temperatura-icon

Kao kompanija razumemo ozbiljnost problema globalnog zagrevanja i klimatskih promena, stoga analiziramo potencijalne rizike za naše poslovanje koji mogu proisteći iz klimatskih promena i preduzimamo mere kako bismo ih predupredili ili ublažili. Istovremeno prepoznajemo prilike za smanjenje naših uticaja na klimatske promene i efikasnije postizanje usklađenosti, a naš pristup podrazumeva:

  • unapređenje energetske efikasnosti,
  • prelazak na čistije izvore energije
  • razvoj novih nisko karbonskih tehnologija.

Inovacijama i investicijama, težimo da rizike klimatskih promena preokrenemo u nove mogućnosti za održivi razvoj poslovanja. Dali smo obećanje budućim generacijama da ćemo dati naš doprinos u borbi protiv klimatskih promena - neto nula emisija do CO2 do 2050. godine.

Emisija-CO2

VODA
I OTPAD

triangle voda-icon

Na koji način upravljamo otpadom?

Bambi upravlja otpadom u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i usmeren je na prevenciju nastajanja otpada, kao i porastu reciklaže.

Od ukupne količine otpada koji se generiše na lokaciji fabrike 98% procenata otpada završava tretmanom koji je održiv sa aspekta očuvanja životne sredine.

Cilj za 2025. godinu je dostizanje nula otpada. Za dostizanje ovog cilja pokrenut je set aktivnosti kako kroz infrastrukturna ulaganja, tako i stalnom edukacijom zaposlenih o upravljanju otpadom kako u proizvodnom tako i u neproizvodnim delovima fabrike. Naši izvođači su upoznati sa planom o upravljanju otpadom na lokaciji tako da su i oni u obavezi da poštuju propisana pravila.

Tretman otpadnih voda?

Sve otpadne vode koje se generišu prolaze kroz sistem separatora. Kvalitet otpadnih voda je u skladu sa graničnim vrednostima propisanim Uredbom i pravilnikom lokalne samouprave.

Racionalno upravljanje vodnim resursima

Naša kompanija je proteklih godina radila i na optimizaciji potrošnje vode.
U periodu od 2010. do 2021. zabeležili smo smanjenje ukupne potrošnje vode za 55,46 posto.

Smanjenje potrošnje vode je definisano sledećim aktivnostima:

1

Nabavka opreme sa zatvorenom cirkulacijom (rashladna voda koja se koristi za oduzimanje toplote iz procesnih tokova)

2

Korišćenje paročistača za pranje tehnološke opreme (Para visokog pritiska)

3

Uvedena je postepena zamena običnih slavina senzorskim

4

Izveštavanje na dnevnom nivou o potrošnji vode na osnovu tehnologije i proizvedenih količina

5

Praćenje potrošnje vode 24/7

OČUVANJE
ENERGIJE

triangle voda-icon

Najveća količina energije u poslovanju Bambija koristi se u: proizvodnim pogonima, voznom parku i klimatizacionoj opremi.

strelica

U proizvodnim pogonima naši operateri održavanja redovno vrše podešavanje gorionika na pećima i na taj način kontrolišu parametre emisija. Dva puta godišnje od strane ovlašćene laboratorije merimo emisiju zagađujućih materija. U 2014. i 2021. godini, instalirane su nove proizvodne linije većih kapaciteta i novije tehnologije što je uticalo na smanjenje emitovanja emisija.

strelica

Kako bismo postigli ciljeve uštede energije i smanjili emisiju CO2, vozila sa pogonom na fosilna goriva u voznom parku zamenili smo vozilima sa pogonom na TNG.

vozila-co2
strelica

Freon R -22 se više ne koristi kao rashladni fluid u proizvodnim pogonima kompanije Bambi, a u administrativnim prostorijama vršiće se njegova postepena zamena sa ciljem smanjenja emisija koje oštećuju ozonski omotač.

PAKOVANJA

triangle pakovanja-icon

Ambalaža predstavlja jedan od najvažnijih činilaca u održavanju vrhunskog kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda. Imajući u vidu količine ambalaže koju koristimo, taj aspekt našeg poslovanja ima značajne uticaje na životnu sredinu. Nastojimo da umanjimo uticaje ambalaže u svakoj od faza životnog ciklusa – izradi, recikliranju i odlaganju, istovremeno unapređujući i njenu osnovnu funkciju - obezbeđivanje kvaliteta samog proizvoda u lancu isporuke do krajnjeg potrošača.

Doprinos društvenoj zajednici

Naš pozitivan pečat u kreiranju boljih zajednica ostavljamo kroz: kompanijske sistemske projekte, podršku inicijativama lokalnih organizacija kroz novčane i robne donacije, kao i volonterski angažman naših zaposlenih. Kroz program prakse, mentorstvo i saradnju sa fakultetima podržavamo mlade jer verujemo da se na njima temelji budućnost.

Vodimo računa i o lokalnim zajednicama u kojim poslujemo kroz donacije i sponzorstva koje su usmerene na sport, kulturu i mlade.

Akcija sređivanja Neresnice

Udruženim snagama sa kolegama iz Coca Cola Hellenic Srbija očistili smo priobalje reke Pek i postavili kućice za ptice i hotel za solitarne pčele. Kako bismo akciju učinili lepom i korisnom, posadili smo bilje u dvorištu fabrike koristeći reciklirani materijal i ofarbali ogradu obližnje osnovne škole.

akcija sredjivanja neresnice
akcija sredjivanja neresnice
akcija sredjivanja neresnice
akcija sredjivanja neresnice

Obnova "Bambi parka"

Sadnjom 300 stabala zimzelenog i listopadnog drveća, grad Požarevac i kompanija Bambi, započeli su u decembru 2021. projekat obnove i ozelenjavanja nekadašnjeg „Bambi parka“. Novih 300 stabala će tokom svog rasta na godišnjem nivou osloboditi dovoljno kiseonika za 150 četvoročlanih porodica.

Obnova Bambi parka
Obnova Bambi parka

Novogodišnja humanitarna bašta

Podržali smo inicijativu koju su pokrenuli Botanička bašta i Biološki fakultet zajedno sa Koalicijom za dobročinstvo. Zakupili smo i ukrasili Pančićevu omoriku. Polovina sredstava od zakupa namenjena je Botaničkoj bašti “Jevremovac” za obnovu biljnog fonda i organizaciju edukativnih programa o zaštiti životne sredine za decu, dok je druga polovina bila namenjena kupovini. paketa hrane za najugroženije sugrađane.

Novogodišnja humanitarna bašta
Novogodišnja humanitarna bašta